Prognose grondexploitaties

In onderstaande tabel is het volgende opgenomen over de gemeentelijke grondexploitaties:

  • De actuele boekwaarde per grondexploitatie op 31 december 2019;
  • Een prognose van de boekwaarde per grondexploitatie op 31 december 2020 (op basis van de tussenrapportage 2020);
  • Een actuele prognose van het resultaat per grondexploitatie (NCW = Netto Contante Waarde).

De prognose voor de grondexploitatie is gebaseerd op de laatst vastgestelde herziening bij de jaarrekening 2019. De prognose van het jaar waarin de grondexploitatie tot afwikkeling komt, is voor deze begroting geactualiseerd.

Afgesloten grondexploitaties maken geen onderdeel uit van dit overzicht.

In exploitatie genomen gronden (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per 31-12-2019

Boekwaarde per 31-12-2020

Actuele NCW Per 1-1-2020

Voorziening per 1-1-2020

Weerstands-vermogen 2020

Eindjaar

Verliesgevende grondexploitaties

003

Mollenburg

€ -11.872

€ -12.301

€ -11.192

€ -11.192

€ 41

2022

026

Groote Haar

€ -44.680

€ -46.546

€ -7.076

€ -7.076

€ 2.081

2040

Subtotaal

€ -56.552

€ -58.848

€ -18.268

€ -18.268

€ 2.122

Winstgevende grondexploitaties

007

Lingewijk Noord

€ 34

€ -50

€ 951

N.v.t

€ 101

2023

033

Kleine Haarsekade

€ -159

€ 131

€ 132

N.v.t

€ 22

2020

036

Oost II

€ -8.923

€ -4.812

€ 2.228

N.v.t

€ 46

2021

Subtotaal

€ -9.048

€ -4.731

€ 3.311

€ 170

Totaal

€ -65.600

€ -63.579

€ -14.957

€ -18.268

€ 2.292

Hieronder worden per grondexploitatie de meest actuele ontwikkelingen geschetst.

Mollenburg
Begin 2020 zijn de laatste projectmatige woningen van fase 3 en 4 Mollenburg opgeleverd. De verkoop en uitgifte van de vrije zelfbouwkavels is nog in volle gang. Begin 2020 is verder het openbaar gebied voor fase 3 en 4 opgeleverd met uitzondering van de tijdelijke bouwweg voor de vrije kavels. Bij oplevering van de woningen op de zelfbouwkavels wordt de tijdelijke bouwweg gefaseerd ingericht tot definitieve woonstraat.

Naar verwachting zijn de laatste zelfbouwkavels in 2022 bebouwd. Dan is ook het openbaar gebied definitief opgeleverd en daarmee is de hele woonwijk gereed.

Groote Haar
Ten aanzien van de Groote Haar is het bestemmingplan onherroepelijk. Het plan is waterhuishoudkundig en civieltechnisch verder uitgewerkt.

De planning van de realisatie en uitgifte van de Groote Haar is afhankelijk van afspraken met Rijkswaterstaat (RWS). RWS heeft toegezegd een tussenmijlpaal voor de aansluiting Scheiwijk op te nemen in het contract voor realisatie van de verbreding A27. De regio heeft aangedrongen op voorrang voor dit traject. In de tussenmijlpaal neemt RWS een uiterste realisatiedatum op. Streefdatum voor ingebruikname van de nieuwe aansluiting Scheiwijk is eind 2026. Het is de bedoeling met de uitgifte van het bedrijventerrein op deze datum aan te sluiten. Daarom wordt de mogelijkheid onderzocht het bedrijventerrein vooruitlopend op en dus onafhankelijk van het kunnen gebruiken van de nieuwe aansluiting Scheiwijk bouwrijp te maken. Daartoe wordt nadrukkelijk gedacht over een alternatieve tijdelijke ontsluiting aan de oostzijde van het bedrijventerrein.

RWS voert aankoopgesprekken met alle eigenaren van de grond die nodig is voor de verbreding van de A27, voor de verbindingsweg en voor de aansluiting. De gemeente biedt daartoe waar mogelijk compensatiegrond aan. De gronden voor de verbindingsweg komen in eigendom van de gemeente Gorinchem.

Lingewijk Noord
Na aanbesteding is de grondverkoop voor 8 woningen op de locatie Merwedekanaal / Lingewijk Noord in 2019 aan een ontwikkelende partij gegund. De werkzaamheden voor deze locatie starten eind 2020. In 2020 is de grondverkoop voor 64 woningen via een tender aanbesteed en gegund. De uiteindelijke grondverkoop vindt gefaseerd in 2021 en 2022 plaats. Daarna wordt er gebouwd en wordt het gebied ingericht. De exploitatie wordt uiteindelijk in 2023 afgesloten.

Oost II
De uitgifte van bedrijventerrein Oost II is inmiddels ver gevorderd. Na de gronduitgifte in erfpacht aan Van der Valk, zijn er in 2021 nog enkele percelen te koop. Het is de verwachting dat Oost II in 2021 is uitverkocht. In dat jaar worden verder resterende civieltechnische werkzaamheden als verharding en herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het is de planning de grondexploitatie eind 2021 af te sluiten.

Hoog Dalem
De ontwikkelingen van Hoog Dalem staan in de paragraaf Verbonden Partijen beschreven in de paragraaf 'Hoog Dalem C.V.'.