Kwaliteitsniveau en onderhoudslasten per kapitaalgoed

In onderstaande tabel is per kapitaalgoed het kwaliteitsniveau van onderhoud en de onderhoudslasten weergegeven zoals deze in de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn opgenomen.

Kwaliteitsniveau onderhoud kapitaalgoederen en bijbehorende onderhoudslasten (bedragen x € 1.000)

Kwaliteitsniveau

Jaarlijkse storting in voorziening groot onderhoud

Gepland groot onderhoud jaarschijf 2021

Jaarlijks budget regulier (klein) onderhoud

Gebouwen:

- woningen en panden

normaal en instandhouding

89

80

58

- onderwijspanden

normaal en instandhouding

258

228

161

- panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

normaal

345

146

12

- panden t.b.v. kunstuitoefening

normaal

121

120

68

- panden maatschappelijke zorg

normaal

2

0

2

- gemeentelijk onroerend goed

normaal

337

424

480

1.152

998

782

Wegen

zie VBOR1

0

0

679

Groen

zie VBOR1

0

0

946

Riolering

Conform vGRP2

0

0

285

Water

geen kwaliteitsniveau vastgesteld3

0

0

21

Veerboten

geen kwaliteitsniveau vastgesteld

0

0

252

Havens

normaal

82

17

70

Bruggen, kunstwerken en duikers

normaal

121

56

70

Monumenten

normaal

119

48

103

Parkeergarages

normaal

125

8

112

Buitensportaccommodaties

normaal

301

97

82

Openbare verlichting

normaal

24

22

75

Kunst

normaal

10

4

22

Totaal

1.934

1.250

3.499

  1. 1Bij de vaststelling van het beleidskader Visie en beleidsplan Openbare ruimte Schoon en heel (VBOR) is ook gekozen voor gebiedsdifferentiatie, waardoor - via maatwerk - verschillende kwaliteitsniveaus zijn vastgesteld. Deze verschillen dus per gebied/woonwijk en variëren van exclusief, bijzonder niveau, plus niveau tot standaard niveau. Zie hiervoor verder het beleidskader.
  2. 2In (een bijlage van) het GRP worden de doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden beschreven. Dit is de kwaliteit die met het GRP wordt beoogd.
  3. 3Het beheer van de watergangen is de verantwoordelijkheid van het Waterschap Rivierenland. Zij voeren hier de regie en stellen het kwaliteitsniveau vast.