Niet-vastgoed

Wegen

De gemeente Gorinchem heeft in totaal circa 1,6 mln. vierkante meter aan wegareaal in beheer, zo'n 146 kilometer wegen. Hiervan is circa 25% asfalt en 75% elementverharding (rijbanen). Door middel van inspecties wordt de kwaliteit in beeld gebracht. De (technische) richtlijnen geven aan of er onderhoud plaats zou moeten vinden. Daarnaast hanteren we de uitgangspunten van het beleid openbare ruimte, dat in 2020 aan de Raad aangeboden wordt. Voor de komende jaren sluit wegbeheer nauw aan bij de 33 maatregelen die Gorinchem tot 2040 heeft vastgelegd in de mobiliteitsvisie. Aansluiting bij de rioleringsprojecten worden gecontinueerd. De Tets van Goudriaanstraat en de Gerard van Lomstraat zijn hiervan goede voorbeelden. Daarnaast is er jaarlijks klein asfaltonderhoud, werkzaamheden rondom belijning en markering, klein onderhoud open verhardingen en verkeerskundige werkzaamheden. Daarnaast voeren we klein onderhoud uit, en grijpen we in bij calamiteiten, klachten en meldingen van bewoners. In 2021 verkennen we een manier om gebieds- en wijkgericht inzicht te krijgen in de ontwikkeling die op wegbeheer zit.

Groen

Beheer en onderhoud van het Groen in Gorinchem betekent vandaag de dag niet alleen meer dat we fysieke werkzaamheden uitvoeren. Bewoners vragen context en duiding. Communicatie is cruciaal. In de eerste maanden van COVID 19 zijn er veel meldingen over ons groen geweest, dat heeft ons veel geleerd over de manier waarop groen beleefd wordt door de bewoners. In 2021 passen we ons meldingensysteem aan, we starten met FIXI, een snellere manier van melden voor onze bewoners en een minder intensieve manier van verwerken voor de organisatie. In 2021 integreren we de grote vraagstukken rondom klimaat en duurzaamheid in ons beheer en onderhoud groen. In de praktijk is dit terug te zien in projecten als Tiny Forest en Steenbreek. We stellen een nieuw groenbeheerplan op. We actualiseren onze bomenlijst en bouwen verder aan de trots op onze groene leefomgeving. Daarnaast werken we in 2021 een dierplagenbeheerplan uit dat aan de Raad wordt voorgelegd.

Riolering

In 2020 is een nieuwe Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2020-2025 vastgesteld. Dit is de beleidsmatige, financiële en technische basis voor het onderhoud van het rioolstelsel.

In 2021 hebben we € 1 mln. aan vervangingsbudget. Een deel van dit budget wordt ingezet in de projecten Tets van Goudriaanstraat en Hoefslag. Verder zal dit budget nog worden ingezet voor 4 andere kleine vervangingsprojecten.

Water

De onderhoudswerkzaamheden betreffen voornamelijk het maaien van baarden van de watergangen, afplaggen van plasbermen, uitvoeren ontvangstplicht groenafval van het waterschap en onderhoudswerken aan de beschoeiing. De overige reguliere werkzaamheden worden jaarlijks uitgevoerd.

Veerboten

De Veerdienst beschikt over zeven veerboten (twee autoveerboten, twee voet-fiets boten en drie veertaxi's). De onderhoudskosten maken deel uit van de reguliere begroting. Hiervoor is (nog) geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld.

Havens

Onder de havens vallen:

  • De Lingehaven met het havenkantoor, het voorzieningengebouw, de dienstwoning en alle in de haven aanwezige bruggen, sluizen, steigers en remmingswerken;
  • De dienstensteiger, een passantensteiger en de steigers van de veerdienst die buiten de waterpoort zijn gelegen en alle overige steigers in de Lingehaven;
  • De Handelskade en de loswal.

De Lingehaven omvat de Lingesluis, Visbrug, de Peterbrug, de Korenbrug, de kademuren Het Eind, kademuren Kriekenmarkt, kademuren Appeldijk, kademuren Havendijk, kademuren Kortendijk, frontmuren Voorhaven, kademuren Buiten de Waterpoort, kademuren Duivelsgracht, de Waterpoort, historische haven, Ondervloed, twee historische sluizen en voorhaven Lingezijde en Merwedezijde.

Het onderhoud aan de havens gebeurt aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen. Het onderhoud van de steigers in Sleeuwijk, Woudrichem, Werkendam en Hardinxveld-Giessendam komt voor rekening van de betreffende gemeente met uitzondering van de aluminium laadkleppen die door de gemeente Gorinchem worden onderhouden.

Civiele kunstwerken, bruggen en beschoeiingen

Civiele kunstwerken en bruggen is een verzamelnaam voor bouwwerken die onderdeel uitmaken van de infrastructuur, zoals tunnels, kademuren, duikers, steigers en damwanden. In totaal 191 objecten. In 2020 is een meerjarenbeheerplan vastgesteld waarin staat hoe we de komende 5 jaar omgaan met dit areaal. Voor dit beheerplan zijn de uitgangspunten uit het beleid openbare 'schoon, heel, veilig' uit 2014 toegepast. In 2020 wordt aan de Raad een nieuw beleidsplan openbare ruimte voorgelegd en in 2021 wordt bekeken of de beheerstrategie hierdoor verandert. In 2021 verwachten we onderhoud te plegen aan diverse bruggen (Anna van Bloempad en Schelluinse kade), diverse terwaterlaatplaatsen en de kademuur aan de Dreeslaan.

We hebben 68 kilometer oever in Gorinchem met een diversiteit aan beschoeiingen om te onderhouden. In de afgelopen jaren is veel ervan technisch geïnspecteerd. Sinds 2017 is het herstel van sommige beschoeiingen gestart. In 2021 gaan we 2,9 kilometer vervangen, te weten: Weteringsingel, langs de voetbalverenigingen worden de beschoeiing vervangen, in de Voermanstraat en er wordt nog een deel geïnspecteerd in 2021.

Openbare verlichting

Gorinchem telt 7545 lichtmasten. In 2020 is een nieuw beheerplan Openbare Verlichting opgesteld. Hierin staat voor de komende 5 jaar beschreven hoe we omgaan met het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Dagelijks en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd door Bureau Openbare Verlichting. Dit is een gemeenschappelijke Regeling, waar ook de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht en Vijfheerenlanden gebruik van maken. Daarnaast is er ook soms sprake van groot onderhoud, dat vaak een projectmatige aanpak vraagt en dat opdrachtgeverschap ligt bij de gemeente. Een voorbeeld hiervan is de Haarweg, vervanging van de lichtmasten zal in 2021 gebeuren. Ook wordt er achterstallig onderhoud ingelopen, dat ontstaan is door het verschuiven van planningen van projecten in de openbare ruimte. Of door de krappe tijd waarin verlichting vervangen wordt te weten van maart t/m/ oktober; maanden waarin het langer licht is buiten waardoor vervangingswerkzaamheden minder schadelijk effect kunnen hebben op de omgeving. In 2021 worden ook de eerste sportvelden voorzien van nieuwe led-verlichting.

Het Illuminatieplan maakt geen onderdeel uit van de openbare verlichting. Dit is op zichzelf staande verlichting die niet is aangesloten op de openbare verlichting. Molen de Hoop en de Grote Toren zullen in 2021 uitgelicht worden.