Vastgoed

De gemeente Gorinchem heeft vastgoed in eigendom, grotendeels maatschappelijk en deels commercieel en overig, om te sturen op de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen in de stad, deze mogelijk te maken of te versterken tegen een gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

De gemeente besluit vanuit strategische overwegingen over aan- en verkoop van vastgoed. Vastgoed wordt verkocht als het de realisatie van beleidsdoelstellingen niet meer dient.

De afgelopen jaren heeft het accent van het vastgoedbeleid voornamelijk op het afstoten van overtollig vastgoed gelegen. De komende periode zal daarnaast ook aandacht worden besteed aan het efficiënter huisvesten van maatschappelijke partijen en een verdere verduurzaming van het restant (kernvoorraad) aan gemeentelijke gebouwen.

Jaarlijks wordt, aan de hand van de zogenaamde vastgoedlijst, de gemeentelijke vastgoedportefeuille tegen het licht gehouden en het feitelijk gebruik en het perspectief van de panden geactualiseerd. Het jaarlijks onderhoud van de panden die worden verkocht, of waarvan de functie vervalt, wordt getemporiseerd of in zijn geheel uitgesteld. Het (jaarlijks) onderhoud van het vastgoed wordt uitgevoerd aan de hand van het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan (mop) Vastgoed. Alle (vervangings)investeringen worden daarbij zo duurzaam mogelijk uitgevoerd.

Voor 2021 staat voornamelijk regulier onderhoud gepland. Dat houdt in dat er diverse nuts, - schilder, - schoonmaak, - en technische onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan onze eigendommen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de haven, de brede schoolgebouwen, beeldende kunst, de garages en de monumenten.

In 2021 zal een start gemaakt worden met het nieuwe mop en gewerkt worden aan het accommodatiebeleid en de verduurzamingsopgave van het vastgoed.

Feitelijke gegevens van het gemeentelijk vastgoed

De gemeente heeft momenteel 90 panden in eigendom. Deze panden zijn naar soort vastgoed onderverdeeld volgens de vastgestelde vastgoedlijst en in onderstaande, geactualiseerde, tabel opgenomen.

Soort vastgoed

Sublabel

Aantal

2020

Aantal

2021

Maatschappelijk vastgoed

 

Onderwijs

Sport

Welzijn

Cultuur

Economie en Toerisme

Erfgoed/historie

Intern vastgoed (bestuurlijke en ambtelijke huisvesting)

34

9

4

9

3

6

5

32

8

5

3

3

14

5

Commercieel vastgoed

 

Horeca

Kantoor

Detailhandel

Bedrijfsruimte

Kinderdagverblijf/BSO

1

0

2

5

1

1

0

1

4

1

Overig vastgoed

 

Woningen

Ontwikkelingsvastgoed

13

2

8

5

De gemeente besluit strategisch over aan- en verkoop van vastgoed. Vastgoed wordt verkocht als het de realisatie van beleidsdoelstellingen niet langer dient.