Beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarstukken 2019

Begroting 2021

Algemene reserve

26,8

25,5

Onbenutte belastingcapaciteit

0,8

0,7

Post onvoorzien

0,1

0,1

Meerjarige begrotingssaldi

3,2

-0,8

Totale weerstandscapaciteit

30,8

25,5

De algemene reserve bedroeg bij de jaarrekening 2019 € 26,8 mln. Bij de perspectiefnota 2021-2024 is aangegeven op welke wijze de algemene reserve ingezet wordt. Voor nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de inleiding van de begroting. Hiermee komt de algemene reserve voor de begroting 2021 uit op € 25,5 mln. De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend door een vergelijking te maken tussen de Gorinchemse OZB-tarieven en de "artikel-12-tarieven". Dit zijn de tarieven die een gemeente minimaal moet heffen om in aanmerking te komen voor financiële steun vanuit het Rijk (via het gemeentefonds). De onbenutte capaciteit wordt incidenteel meegenomen in de weerstandscapaciteit, omdat deze in de praktijk niet snel wordt ingezet. Ook de post onvoorzien, die ieder jaar in de begroting staat, wordt slechts incidenteel meegenomen in de weerstandscapaciteit. Er zal namelijk in het eerstvolgende jaar weer een nieuwe post voor onvoorziene zaken in de begroting worden opgenomen.