Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen staan voor de baten in de begroting die niet gekoppeld zijn aan een specifiek programma en de bijbehorende kosten op die onderdelen. Deze baten dienen als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting als geheel. In de paragraaf lokale heffingen vindt u de diverse onderdelen van deze gemeentelijke inkomstenbronnen.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten

191

0

0

0

0

0

TV05 Treasury

143

-92

201

-271

-225

-30

TV061 OZB woningen

158

136

139

139

139

139

TV062 OZB- niet woningen

82

103

105

105

105

105

TV063 Parkeerbelasting

219

152

157

157

157

157

TV064 Belasting Overig

75

240

246

246

246

246

TV08 Overige baten en lasten

90

546

805

925

843

843

Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

958

1.085

1.654

1.302

1.267

1.461

TV05 Treasury

1.195

1.107

501

496

495

495

TV061 OZB woningen

4.447

4.628

4.732

4.732

4.732

4.732

TV062 OZB- niet woningen

4.866

5.304

5.180

5.180

5.180

5.180

TV063 Parkeerbelasting

1.782

1.733

1.734

1.734

1.734

1.734

TV064 Belasting Overig

721

722

727

387

387

387

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

67.698

67.802

70.928

70.755

70.601

70.437

TV08 Overige baten en lasten

1.392

0

0

0

0

0

Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

82.101

81.296

83.803

83.284

83.129

82.965

Totaal saldo van baten en lasten

81.144

80.211

82.148

81.982

81.863

81.504

Mutaties reserves

-135

359

301

0

0

0

Resultaat

81.009

80.570

82.449

81.982

81.863

81.504


Het taakveld 05 Treasury toont een aanzienlijk verschil in baten in 2021 ten opzichte van 2020. De oorzaak hiervan is het wegvallen van het dividend van Eneco en Stedin. Het verschil op taakveld 08 Overige baten en lasten wordt veroorzaakt door een toename van € 300.000 in 2021 van het IBP budget.