Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Overhead

Kosten van overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Overheadkosten worden integraal opgenomen in het "overzicht overhead" en niet verdeeld naar de verschillende beleidsterreinen in de programma's. De uitzondering hierop is het deel van overhead dat bij investeringen en grondexploitaties hoort. Dit deel wordt wel toegerekend. Het overheadtarief wordt berekend door de totale overheadlasten van het taakveld overhead te delen door de totale directe personeelskosten. De omvang van de doorbelasting blijkt uit de onderstaande tabel.

Toegerekende overhead (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Toegerekend aan investeringen en grondexploitaties

626

626

626

626

De baten en de lasten van de overhead zijn in onderstaande tabel meerjarig weergegeven. Hierop zijn de lasten voor investeringen en grondexploitaties reeds in mindering gebracht. De baten betreffen huuropbrengsten van gebouwen, bijdragen van derden en overige inkomsten.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

TV04 Overhead

12.691

12.194

11.795

11.332

11.223

11.131

Lasten Overzicht overhead

12.691

12.194

11.795

11.332

11.223

11.131

TV04 Overhead

469

479

497

497

497

497

Baten Overzicht overhead

469

479

497

497

497

497

Totaal saldo van baten en lasten

-12.222

-11.715

-11.298

-10.836

-10.726

-10.634

Mutaties reserves

-173

725

-84

16

15

15

Resultaat

-12.395

-10.990

-11.382

-10.820

-10.711

-10.619

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Baten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

0

0

0

0

0

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

TV99 Onvoorzien

0

100

100

100

100

100

Lasten Overzicht onvoorzien

0

100

100

100

100

100

Baten Overzicht onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

0

-100

-100

-100

-100

-100

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat

0

-100

-100

-100

-100

-100

Investeringen (bedrag x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Vervangingsplan inventaris

196

112

143

30

Hard- en software

329

180

351

351

Totaal investeringen

525

292

494

381

Vennootschapsbelasting
Het onderzoek naar de vennootschapsbelasting (VPB-plichtige "ondernemersactiviteiten") is nog niet volledig afgerond, maar hieruit blijkt tot op heden wel dat de gemeente Gorinchem geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Derhalve is er geen budget opgenomen onder het taakveld vennootschapsbelasting.

Onvoorzien
De post Onvoorzien in de begroting dient ter dekking van lasten waarvoor geen budget in de begroting is opgenomen. In de begroting wordt ieder jaar een bedrag van € 100.000 voor onvoorziene uitgaven meegenomen. Voor het aanwenden van de post Onvoorzien (algemeen) als dekkingsmiddel gelden drie toetsingscriteria te weten: onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar.