Wat gaat dit kosten?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

3.984

3.965

3.444

3.509

3.452

3.431

TV62 Wijkteams

2.920

2.463

3.465

2.763

2.566

2.587

TV63 Inkomensregelingen

18.030

17.685

18.655

18.655

18.655

18.655

TV64 Begeleide participatie

9.688

7.392

7.522

7.388

7.210

6.983

TV65 Arbeidsparticipatie

152

2.347

2.052

2.583

2.583

2.583

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.064

1.429

1.173

692

689

687

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

5.426

5.161

6.176

6.054

6.151

6.250

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

8.415

8.570

8.733

8.733

8.733

8.733

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

789

881

1.317

412

412

412

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

459

452

478

478

478

478

TV71 Volksgezondheid

1.607

1.748

1.820

1.803

1.826

1.826

Lasten Sociaal domein

52.536

52.093

54.834

53.070

52.756

52.624

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

371

511

511

511

511

511

TV62 Wijkteams

41

0

0

0

0

0

TV63 Inkomensregelingen

12.361

12.197

13.021

13.021

13.021

13.021

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

0

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

283

200

200

200

200

200

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

1.075

822

913

0

0

0

TV71 Volksgezondheid

62

0

0

0

0

0

Baten Sociaal domein

14.194

13.731

14.645

13.732

13.732

13.732

Totaal saldo van baten en lasten

-38.342

-38.362

-40.189

-39.338

-39.023

-38.892

Mutaties reserves

1.044

587

660

328

0

0

Resultaat

-37.298

-37.775

-39.529

-39.010

-39.023

-38.892

Het verschil op taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie en taakveld 62 Wijkteams wordt voornamelijk veroorzaakt door een budgetoverheveling( € 540.000) van Vivenz naar de Stichting de Sociale Basis. Dit gebeurt budgettair neutraal.

De verschillen op taakveld 63 Inkomensregelingen worden zowel aan de baten- als aan de lastenzijde verklaard door een actualisatie van het BUIG-budget met ca. € 800.000.

Tussen de taakvelden 65 Arbeidsparticipatie,64 Begeleide participatie en 63 Inkomensregelingen is er een verschuiving geweest van de apparaatskosten van Avres totaal € 300.000. Dit is budgettair neutraal verlopen.

Door een lagere doorbelasting van salariskosten naar taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) nemen de lasten ten opzichte van 2020 af met € 228.000.

De bijstelling van de perspectiefnota heeft geleid tot een toename van de lasten op taakveld 671 Maatwerkdienstverlening 18+, 672 Maatwerkdienstverlening 18- en 71 Volksgezondheid. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten op WMO Huishoudelijke verzorging (€ 357.000), WMO Begeleiding € 467.000 en jeugd € 212.000 (doorbetaling aan de GR-DGJ)

Op taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+ nemen de lasten voor Beschermd Wonen & Opvang toe met € 400.000. Dit gebeurt budgettair neutraal. De extra uitgaven zijn voor lokale transformatieopgaven voor beschermd wonen en opvang. Deze middelen zijn voor het laatste jaar in 2021 beschikbaar via de centrumgemeente en vanaf 2022 worden ze naar verwachting opgenomen in het gemeentefonds.

Voor de uitsplitsing van de reserve Sociaal Domein, zie bijlage reserve.

Subsidies (bedragen x € 1.000) (met*=subsidieplafond)

Bedrag

Youz

15

Chris en Voorkom

4

Verslavingszorg bemoeizorg Antes

20

Radar

15

Ouderenadviseurs

 146

Flankerend ouderenbeleid*

16

Ouderenorganisaties

20

Mantelzorg

43

Jeugdhaven Gorinchem

37

Vluchtelingenwerk

95

Gorinchemse zeeverkenners

11

Arkelse Padvinders

11

Jeugd en Jongerenwerk*

270

De Rozenobel

18

De Bogerd

25

Fluxus

16

St. Slachtofferhulp

11

Klussendienst

99

Stichting de Sociale Basis

974

St. Inspiratie Compagnie

96

Humanitas Gorinchem

54

Jongerenwerk The Mall

26

St. Jeugdteams

90

St. Positief Coachen

5

Yulius deelname LZN

3

Buurtbemiddeling Elk Welzijn *

18

Bureau sociaal raadslieden MEE-Vivenz

22

Gehandicaptenorganisaties*

10

Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers*

10

Sociaal-culturele organisaties

3

Sociaal-culturele activiteiten

13

POGO

16

Speeltuinvereniging en speel-o-theek*

2

ASVZ

8

Philadelphia

8

Syndion

8

Hospice Gorinchem

12

SDG Slachtoffers

2

Burgerinitiatief Bliek in Actie*

103

Netwerkversterking kwetsbare inwoners Mee -Vivenz

61

Inloop GGZ Yulius

103

Inzet Wijk GGD Yulius/Antes

165

Humanitas Home Start regio AV

132

Leger des Heils Kamers met Kansen regio AV

102

PasVOrm

14

Jeugdmodule AV

43

Proeftuin Beschermd Wonen en Opvang*

300