Wat willen we bereiken?

Doel

Gorinchem is een stad waar iedereen meedoet, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving.

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Banen

B

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

PI

Jongeren met een delict voor de rechter

B

% 12-21 jarigen

PI

Kinderen in uitkeringsgezinnen

B

% kinderen tot 18 jaar

PI

Melding kindermishandeling

B

% meldingen van mishandelde kinderen 0 t/m 17 jaar

PI

Netto Participatiegraad

B

% mensen tussen 15 en 67 jaar dat een baan heeft

PI

Werkloze jongeren

B

% werkloze jongeren 16-22 jaar

PI

Personen met een bijstandsuitkering

B

Aantal per 10.000 inwoners

PI

Personen met een lopend re-integratietraject

B

Aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

PI

Jongeren met jeugdhulp

B

% jongeren tot en met 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdbescherming

B

% jongeren tot en met 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdreclassering

B

% jongeren (12-23 jaar)

PI

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

B

Aantal per 10.000 inwoners

PI

Waardering algehele persoonlijke gezondheid

F

Score 1-10

ME

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig

Indicator

Streefwaarde 2021

Hoe willen we dit bereiken

Jongeren met jeugdhulp

12,5 %

De percentages in de tabel zijn lager dan de streefwaarde. De hier aangegeven waarden zijn afkomstig van het CBS en geeft de waarde voor jeugdhulp tot en met 18 jaar weer. Wij gaan uit van jeugdhulp plus verlengde jeugdhulp tot 22 jaar. Wij streven met inzet van (lokale) alternatieve, passende zorg (maatregelen uit de omdenknotitie Grip op jeugdhulp ZHZ) op een verlaging van het aantal jeugdigen in de jeugdhulp.

Geen beschrijving aanwezig

Geen beschrijving aanwezig