Afkortingenlijst

A

 • APV: Algemene Plaatselijke Verordening
 • AV: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • AVA: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

B

 • BBV: Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeente
 • BLVS: Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
 • BNG: Bank Nederlandse Gemeenten
 • BOA: Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • BRP: Basisregistratie Personen
 • BV: Besloten Vennootschap
 • BZK: Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • B&W: Burgemeester en Wethouders

C

 • CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst
 • CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek
 • CEO: Cliëntervaringsonderzoek
 • CPI: Consumenten Prijs Index
 • CPB: Centraal Plan Bureau
 • CUR: Camera Uitleesruimte

D

 • DG&J: Dienst Gezondheid & Jeugd
 • DSO: Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • DVO: Dienstverleningsovereenkomst

E

 • EMU: Europese Monetaire Unie
 • ESF: Europees Sociaal Fonds

G

 • GCM: Gorinchem Citymarketing
 • GDD: Gorinchem Duurzaam Digitaal
 • Gevudo: Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken
 • GGD: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
 • GIDS: Gezond in de Stad
 • GR: Gemeenschappelijke Regeling
 • GRP: Gemeentelijk Rioleringsplan

H

 • HBO: Hoger beroepsonderwijs
 • HRM: Human resource management
 • HVC: Huisvuil Verbranding Centrale

I

 • IAC: Innovatie- en Afstudeercentrum
 • IBP: InterBestuurlijk Programma
 • IFFG: Internationaal Film Festival Gorinchem
 • IHP: Integrale Huisvestingsplan
 • ISB: Integraal Sociaal Beleid
 • ISK: Internationale Schakelklassen
 • IVP: Integraal Veiligheidsplan

K

 • KCC: Klant Contact Centrum

L

 • LAP: Landelijk afvalbeheersplan
 • LLA: Landelijke Aanpak Adresfraude

M

 • MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs
 • ME: Maatschappelijke effecten
 • MLL: Merwede LingeLijn
 • MOP: Meerjaren Onderhoudsplan
 • MPG: Meerjaren Programma Grondbedrijf

N

 • NCW: Netto Contante Waarde
 • NHW: Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • NNB: Nog Niet Bekend
 • NV: Naamloze Vennootschap

O

 • OAB: Onderwijsachterstandenbeleid
 • OHW: Oud Hollandse Waterlinie
 • OKK: Oefening Kweekt Kracht
 • OPP: Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector
 • OZB: Onroerende zaak belasting
 • OZHZ: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

 • P&C: Planning en Control
 • PI: Prestatie indicator
 • POGO: Podium Gorinchem
 • PPN: Perspectiefnota

R

 • RAV: Regionale Ambulancevoorziening
 • RBIC: Regionale Beroepen en Innovatiecampus
 • RES: Regionale Energiestrategie
 • RMA: Regionale Maatschappelijke Agenda
 • ROM-S: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen
 • RRE: Regeling Reductie Energiegebruik
 • RVO: Regionaal Veiligheidsoverleg
 • RWS: Rijkswaterstaat
 • RZB: Roerende zaak belasting

S

 • SAAS: Software as a Service
 • SGS: Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
 • SIMAV: Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
 • SO: Service Organisatie
 • SOJ: Service Organisatie Jeugd
 • SV: Sociale Veiligheid

T

 • Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
 • Turap: Tussentijdse rapportage
 • TV: Taakveld

U

 • UA: Uitgesloten Aansprakelijkheid

V

 • VBOR: Visie Beleidsplan Openbare Ruimte
 • VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
 • VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • VPB: Vennootschapsbelasting
 • VRZHZ: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • VSV: Vroegtijdig Schoolverlaters
 • VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

W

 • Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs
 • Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
 • WOZ: Wet waardering onroerende zaken

Z

 • ZHZ: Zuid-Holland Zuid