Meerjarig verloopoverzicht saldo reserves

Verloop reserves (x € 1.000)

1-1-2021

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2022

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2023

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2024

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2025

Algemene reserve

25.467

-

301

25.166

-

-

25.166

-

-

25.166

-

-

25.166

Bestemmingsreserves:

Infrastructuur

17.901

616

-

18.517

352

-

18.869

420

-

19.289

420

8.625

11.084

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

-

4

-

4

4

-

8

4

-

12

4

-

16

Station Papland

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

-

1.800

-

Combinatiefuncties

61

-

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sociaal domein

4.409

-

660

3.749

-

328

3.421

-

-

3.421

-

-

3.421

Duurzaamheid

5.294

100

360

5.034

-

-

5.034

-

-

5.034

-

-

5.034

Omgevingswet

10

-

-

10

-

-

10

-

-

10

-

-

10

Stimuleringsregeling woningbouw

69

-

-

69

-

-

69

-

-

69

-

-

69

Sloopkosten Lange Slagenstraat

226

-

226

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organisatieontwikkeling

675

-

-

675

-

-

675

-

-

675

-

-

675

Open kathedraal

150

-

-

150

-

-

150

-

-

150

-

-

150

ICT

698

100

16

782

-

16

766

-

15

751

-

15

736

IFFG

150

-

50

100

-

50

50

-

50

-

-

-

-

Stedelijke ontwikkeling

1.600

-

-

1.600

-

-

1.600

-

-

1.600

-

-

1.600

Aflossingsreserve

13.000

-

-

13.000

-

-

13.000

-

-

13.000

-

-

13.000

Afschrijvingsreserve

3.812

250

72

3.990

-

117

3.873

-

117

3.756

8.625

132

12.249

Subtotaal bestemmingsreserves

49.855

1.070

1.445

49.480

356

511

49.325

424

182

49.567

9.049

10.572

48.044

Totaal reserves

75.322

1.070

1.746

74.646

356

511

74.491

424

182

74.733

9.049

10.572

73.210

Hieronder worden de reserves kort toegelicht.

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's (zoals vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen.

Infrastructuur
Via de reserve worden middelen gespaard voor toekomstige infrastructurele investeringen, die vooral op het gebied van mobiliteitsverbetering liggen.

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
De reserve dient ter voorkoming van al te grote schommelingen in de afvalstoffenheffing.

Station Papland
Deze reserve biedt dekking voor de investering in de halte van Station Papland.

Combinatiefuncties
Dekking van het gemeentelijk deel in de lasten voor de combinatiefuncties.

Sociaal domein
Inzet voor noodzakelijke/nuttige/incidentele uitgaven voor de transformatie van het Sociaal Domein, die niet uit de reguliere exploitatiebudgetten bekostigd kunnen worden. Eventuele overschotten en tekorten binnen het programma Sociaal domein worden jaarlijks verrekend met deze reserve.

Duurzaamheid
Dekking voor diverse duurzaamheidsprojecten, hoofdzakelijk op basis van de beleidsplannen duurzaamheid.

Omgevingswet
Uitvoering van de omgevingswet. Deze wet bundelt de regels over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschap, natuur, cultureel en werelderfgoed.

Stimuleringsregeling woningbouw
Dekking voor diverse projecten, zoals een woonlastenfonds en groenvoorzieningen Lingewijk Zuid.

Sloopkosten Lange Slagenstraat
Dekking van de toekomstige sloopkosten van het onderwijspand Lange Slagenstraat.

Organisatie-ontwikkeling
De doorontwikkeling van de organisatie richt zicht op management, medewerkers, kwaliteit, processen en systemen, houding en gedrag en op de structuur van de organisatie. Indien hiervoor incidentele uitgaven nodig zijn waarvoor de exploitatiebudgetten onvoldoende ruimte bieden, dan kan een beroep worden gedaan op deze reserve.

Open kathedraal
Dekking van de bijdrage aan de restauratiekosten van 1 raam van de Open Kathedraal.

ICT
Het doorontwikkelen van ICT over de volle breedte (systemen, hardware en software, medewerkers).

IFFG
Beschikbaar stellen van budget voor het Internationaal Film Festival Gorinchem ten behoeve van de professionalisering, cultuureducatie en doorlopende programma ontwikkeling.

Stedelijke ontwikkeling
Dient als startkapitaal voor het thema "stedelijke ontwikkeling". Uit deze reserve wordt verkennend onderzoek gedekt, maar mogelijk ook (een gedeelte van) de kosten van projecten die hieruit voortkomen.

Aflossingsreserve
Reserve die gevormd is als maatregel in de reducering van de gemeentelijke schuldpositie.

Afschrijvingsreserves
De reserve dient ter dekking van kapitaallasten.