Risico's van de coronacrisis

Wij hebben het onderzoek “Financiële bijwerking van Corona” van VNG gebruikt voor het identificeren van de financiële risico’s als gevolg van de coronacrisis. In het onderzoek zijn 42 inhoudelijke gevolgen geïdentificeerd voor het bepalen van de financiële effecten als gevolg van de coronacrisis. Wij hebben vervolgens deze 42 inhoudelijke gevolgen gebruikt voor het benoemen van risico’s waar we financieel rekening mee moeten houden. In de paragraaf weerstandsvermogen hebben wij alleen de risico’s met een (mogelijk substantiële) financiële impact verwerkt. In de onderstaande tabel zijn de 42 risico’s opgenomen.

Nr.

Programma

Risico-omschrijving

1

1

Een vertraging in de P&C-cyclus heeft het risico dat nadelen en risico's later worden gesignaleerd, waardoor er minder sturing mogelijk is om deze te voorkomen.

2

1

Sommige GR'en leveren vanwege de coronacrisis extra werkzaamheden, waarvan de kostengevolgen voor de gemeente op dit moment niet inzichtelijk zijn.

3

1

Bij GR'en kan de coronacrisis tot een lager exploitatieresultaat leiden.

4

2

Het aantal evenementen en APV vergunningplichten activiteiten worden mogelijk sterk gereduceerd.

5

3

De parkeeropbrengsten worden door de vermindering van het bezoek aan de stad negatief beïnvloed.

6

3

De kade- en havengelden worden door de vermindering van het bezoek aan de stad en door reisbeperkingen negatief beïnvloed.

7

3

De veergelden worden door de vermindering van het bezoek aan de stad en door reisbeperkingen negatief beïnvloed.

8

3

De marktgelden worden door het sluiten van de markt negatief beïnvloed.

9

4

Het risico dat huurders van vastgoed niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen neemt toe. Dit geeft een groter risico van huurderving.

10

4

Het risico dat de uitgifte van de grond voor bedrijven wordt vertraagd, dan wel dat het noodzakelijk is de grondprijzen te verlagen voor de verkoopbaarheid.

11

5

Onzeker wat het voor de rechtmatigheid betekent dat de gemeente leerlingenvervoer doorbetaalt zonder prestatielevering.

12

5

Derving van ouderbijdragen leerlingenvervoer.

13

6

Het risico dat huurders van sportvelden niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen neemt toe. Dit geeft een groter risico van huurderving.

14

6

Tekorten van (gesubsidieerde) partijen die bijdragen aan de realisatie van het gemeentelijk beleid (vb.: sportverenigingen, bibliotheek, museum, theaters, enz.).

15

7

AVRES voert de TOZO uit. Er bestaat het risico dat de uitkeringskosten en / of uitvoeringskosten uiteindelijk niet voor 100% door het rijk worden vergoed.

16

7

Extra WMO kosten als gevolg van de coronacrisis.

17

7

Extra Jeugdzorg kosten als gevolg van de coronacrisis.

18

7

Extra Participatiewet kosten als gevolg van de coronacrisis (extra uitkeringen, minder vergoedingen voor WSW-ers).

19

7

Door de aandacht voor de coronacrisis kan het realiseren van de kostenbeheersing WMO onder druk komen te staan.

20

7

Door de aandacht voor de coronacrisis kan het realiseren van de bezuinigingen in de Jeugdzorg (omdenknotitie) voor wat betreft het bedrag en de planning onder druk komen te staan.

21

7

Door de aandacht voor de coronacrisis kan het realiseren van de bezuinigingen op de uitvoering Participatiewet (evaluatie) voor wat betreft het bedrag en de planning onder druk komen te staan.

22

7

Het minder een beroep kunnen doen op mantelzorgers kan het beroep op professionele zorg doen stijgen.

23

7

Onzeker wat het voor de rechtmatigheid en rijksvergoeding betekent dat de gemeente zorgleveranciers doorbetaalt zonder prestatielevering.

24

7

De opbrengsten Molenhopper nemen af door minder gebruikers.

25

8

Er wordt meer vuil aangeboden en er zijn meer bijplaatsingen, hetgeen extra kosten bij Waardlanden veroorzaakt.

26

8

Door de aandacht voor de coronacrisis kan het realiseren van het nieuwe inzamelbeleid Waardlanden dat de kosten beter moet beheersen onder druk komen te staan.

27

9

De uitgifte van de grond voor woningen kan worden vertraagd, dan wel het is noodzakelijk de grondprijzen te verlagen voor de verkoopbaarheid.

28

9

De ruimtelijke ontwikkeling kan worden vertraagd, waardoor het financieel resultaat nadelig wordt beïnvloed.

29

9

De bouwactiviteiten kunnen worden vertraagd, waardoor er minder leges worden ontvangen.

30

AD

De betalingstermijnen voor te ontvangen huur zijn voor bepaalde huurders uitgesteld. Dit beïnvloedt de liquiditeitsprognose negatief. Dit heeft gevolgen voor de rentekosten.

31

AD

De betalingstermijnen voor te ontvangen belastingen zijn voor bepaalde belastingplichtigen uitgesteld. Dit beïnvloedt de liquiditeitsprognose negatief. Dit heeft gevolgen voor de rentekosten.

32

AD

Het eerder of later doen van uitgaven beïnvloedt de liquiditeitsprognose. Dit heeft gevolgen voor de rentekosten.

33

AD

De coronacrisis zelf dan wel de eventueel daardoor veroorzaakte economische crisis kan leiden tot een hogere rente. Dit heeft gevolgen voor de rentekosten.

34

AD

Het risico dat belastingplichtigen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen neemt toe. Dit geeft een groter risico voor kwijtschelding of oninbaarheid.

35

AD

Door aandacht voor de coronacrisis wordt extra risico gelopen niet aan de voorwaarden voor te ontvangen subsidies te voldoen.

36

AD

De coronacrisis zelf dan wel de eventueel daardoor veroorzaakte economische crisis kan gevolgen hebben voor de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

37

AD

Te ontvangen dividenden kunnen onder druk komen te staan door de coronacrisis.

38

AD

Een vertraging van de besluitvorming kan leiden tot het later realiseren van voor- of nadelen.

39

Overhead, VPB en onvoorzien

De gemeente maakt incidentele extra kosten (naast extra kosten in de bedrijfsvoering) waarmee nog geen rekening is gehouden in de begroting.

40

Overhead, VPB en onvoorzien

Niet alle werk kan worden uitgevoerd, waardoor er het risico bestaat dat er later voor het inhalen van het werk er extra personeel / inhuur nodig is.

41

Overhead, VPB en onvoorzien

In de bedrijfsvoering worden maatregelen getroffen om het werk zo goed mogelijk te laten doorgaan (ICT-voorzieningen e.d.). Er is een risico dat maatregelen en kosten structureel worden.

42

Overhead, VPB en onvoorzien

Extra ziekteverzuim kan leiden tot extra kosten voor inhuur.