Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten per taakveld 2021 (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

TV01 Bestuur

3

3

3

3

TV02 Burgerzaken

435

494

494

494

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

486

666

666

666

TV12 Openbare orde en Veiligheid

658

358

358

358

TVR102 Reserves progr Verkeer en vervoer

16

61

61

10.501

TV21 Verkeer en vervoer

320

320

320

320

TV22 Parkeren

689

689

689

689

TV23 Recreatieve Havens

116

116

116

116

TV24 Economische Havens en waterwegen

117

117

117

117

TV25 Openbaar vervoer

2.257

2.382

2.384

2.377

TVR103 Reserves progr Economie

50

50

50

50

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

13.084

7.324

3.415

7.057

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

183

183

183

183

TVR104 Reserves progr Onderwijs

226

0

0

0

TV42 Onderwijshuisvesting

228

283

283

217

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.074

2.074

2.074

2.074

TVR105 Reserves progr Sport, cultuur&recreatie

111

50

50

0

TV51 Sportbeleid en activering

47

47

47

47

TV52 Sportaccommodaties

1.396

1.396

1.396

1.396

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

79

79

79

79

TV54 Musea

109

109

109

109

TV55 Cultureel erfgoed

181

181

181

181

TV56 Media

118

118

118

118

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

212

212

212

212

TVR106 Reserves progr Sociaal domein

660

328

0

0

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

511

511

511

511

TV63 Inkomensregelingen

13.021

13.021

13.021

13.021

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

200

200

200

200

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

913

0

0

0

TVR107 Reserves progr Volksgezondheid en milieu

366

6

6

6

TV72 Riolering

4.019

4.019

4.019

4.019

TV73 Afval

4.913

4.913

4.913

4.913

TV74 Milieubeheer

3

3

3

3

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

305

306

308

308

TV81 Ruimtelijke Ordening

9

9

9

9

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

7.045

7.184

1.448

635

TV83 Wonen en bouwen

1.489

1.579

1.579

1.579

TVR200 Reserves algemene dekkingsmiddelen

301

0

0

0

TV05 Treasury

501

496

495

495

TV061 OZB woningen

4.732

4.732

4.732

4.732

TV062 OZB- niet woningen

5.180

5.180

5.180

5.180

TV063 Parkeerbelasting

1.734

1.734

1.734

1.734

TV064 Belasting Overig

727

387

387

387

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

70.928

70.755

70.601

70.437

TVR201 Reserves overhead

16

16

15

15

TV04 Overhead

497

497

497

497

Totaal baten

141.264

133.186

123.060

136.043

Overzicht lasten per taakveld 2021 (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

TV01 Bestuur

2.517

2.324

2.316

2.308

TV02 Burgerzaken

1.031

1.059

1.059

1.059

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

502

503

503

503

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.130

3.130

3.130

3.130

TV12 Openbare orde en Veiligheid

1.882

1.590

1.590

1.589

TVR102 Reserves progr Verkeer en vervoer

450

0

0

8.625

TV21 Verkeer en vervoer

4.736

5.212

5.316

7.151

TV22 Parkeren

998

1.007

998

969

TV23 Recreatieve Havens

574

584

585

584

TV24 Economische Havens en waterwegen

23

23

23

23

TV25 Openbaar vervoer

2.691

2.723

2.730

2.722

TV31 Economische ontwikkeling

395

395

395

395

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

13.221

7.460

3.550

7.191

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

127

127

127

127

TV34 Economische promotie

556

516

523

522

TV41 Openbaar basisonderwijs

216

215

215

215

TV42 Onderwijshuisvesting

2.872

3.204

3.232

3.540

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.029

4.847

4.845

4.839

TV51 Sportbeleid en activering

1.094

1.027

1.026

1.025

TV52 Sportaccommodaties

3.501

3.486

3.494

3.371

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.567

1.602

1.847

1.796

TV54 Musea

1.366

1.295

1.295

1.294

TV55 Cultureel erfgoed

818

1.029

712

710

TV56 Media

717

717

717

717

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.196

3.238

3.243

3.213

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

3.444

3.509

3.452

3.431

TV62 Wijkteams

3.465

2.763

2.566

2.587

TV63 Inkomensregelingen

18.655

18.655

18.655

18.655

TV64 Begeleide participatie

7.522

7.388

7.210

6.983

TV65 Arbeidsparticipatie

2.052

2.583

2.583

2.583

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.173

692

689

687

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

6.176

6.054

6.151

6.250

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

8.733

8.733

8.733

8.733

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

1.317

412

412

412

TV682 Geëscaleerde zorg 18-

478

478

478

478

TV71 Volksgezondheid

1.820

1.803

1.826

1.826

TVR107 Reserves progr Volksgezondheid en milieu

104

4

4

4

TV72 Riolering

3.360

3.342

3.371

3.368

TV73 Afval

4.550

4.550

4.550

4.550

TV74 Milieubeheer

1.722

1.437

1.437

1.437

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

482

452

463

462

TVR108 Reserves progr VHROSV

416

352

420

420

TV81 Ruimtelijke Ordening

658

658

658

658

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

6.640

6.843

1.038

225

TV83 Wonen en bouwen

2.296

2.296

2.295

2.295

TV05 Treasury

201

-271

-225

-30

TV061 OZB woningen

139

139

139

139

TV062 OZB- niet woningen

105

105

105

105

TV063 Parkeerbelasting

157

157

157

157

TV064 Belasting Overig

246

246

246

246

TV08 Overige baten en lasten

805

925

843

843

TVR201 Reserves overhead

100

0

0

0

TV04 Overhead

11.795

11.332

11.223

11.131

TV99 Onvoorzien

100

100

100

100

Totaal lasten

141.918

133.051

123.051

136.356