Mutaties voorzieningen 2021 uitgesplitst

Uit het hierboven gepresenteerde verloopoverzicht saldo voorzieningen blijken voor 2021 de volgende mutaties:

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Dotatie 2021

Onttrekking 2021

Mutaties algemene voorzieningen:

Pensioenverplichtingen bestuurders

Reguliere dotatie

309

Pensioenverplichtingen bestuurders

Rentetoevoeging

91

Wachtgelden bestuurders en medewerkers

Wachtgeld voormalig personeel

383

Reparatie WW

Storting premie reparatie WW

12

Rioolheffing

Resultaat tarieven riolering

608

Vervanging riolering

Spaarcomponent vervangen riolering/bijdrage investering

930

930

Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden)

Correctie afschrijving i.v.m afwaardering

74

Afkoopsommen grafrechten

Vooruitontvangen afkoopsommen

182

Afkoopsommen grafrechten

Vrijval vooruitontvangen afkoopsommen

173

Meerjarenonderhoudsplannen

Conform vastgestelde MOP's

1.952

1.250

Hoog Dalem

Rentetoevoeging

27

Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen

4.111

2.810

Mutaties voorzieningen grondexploitaties:

Mollenburg

Rentetoevoeging

224

Bedrijventerrein Gorinchem Noord/Groote Haar

Rentetoevoeging

95

Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties

319

0

Totaal

4.430

2.810

Totaal mutaties

1.620

Door middel van het vaststellen van de begroting 2021 door de raad worden de mutaties in de voorzieningen vastgesteld.