Investeringen

In 2021 tot en met 2024 zijn de volgende investeringsuitgaven begroot. Deze bedragen hebben betrekking op de geplande uitgaven van de huidige lopende investeringen en de nieuwe investeringen vanaf 2021. De investeringen die starten in 2021 worden bij deze begroting vastgesteld en zijn per programma opgenomen in het programmaplan.

Investeringsbedragen (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Investeringen in materiële vaste activa:

Met een economisch nut

26.214

16.855

3.936

1.803

In de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

3.361

6.033

14.838

14.372

Totaal

29.575

22.888

18.774

16.175