Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

In het onderdeel 'Overzicht van baten en lasten' zijn diverse overzichten gepresenteerd van de baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Hierin zijn de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten en de structurele mutaties van de reserves weergegeven. Op basis van die gegevens kan de conclusie worden getrokken over het structureel begrotingsevenwicht.

In het onderstaande overzicht is zichtbaar dat de structurele begrotingssaldi negatief zijn, met een kleine plus in 2023. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de bijstellingen uit de Perspectiefnota-I 2021-2024 wel in de begrotingscijfers zijn verwerkt, maar de dekking hiervoor vanuit de IBP-middelen nog niet. Immers is de besluitvorming hierover uitgesteld tot PPN-II, waarover bij de begrotingsraad een besluit wordt genomen. De voorstellen uit PPN-II zijn ook nog niet meegenomen in de begrotingscijfers, maar worden na besluitvorming verwerkt en wel meegewogen in het oordeel van de provincie over het (formele) begrotingsevenwicht.

Daarnaast is er binnen het sociaal domein nog sprake van een tijdelijke dekking vanuit de reserve sociaal domein. Dit levert dus een onbalans op tussen de structurele lasten en de structurele baten. Door de kostenontwikkeling in het sociaal domein (afbouw van de kosten voor jeugdzorg) en de inzet van de IBP-middelen, verdwijnt deze onbalans en is er vanaf 2022 sprake van een reëel en structureel begrotingsevenwicht (zie hiervoor de inleiding van deze begroting).

Baten en lasten
(bedragen x € 1.000; - = meer lasten dan baten)

Begroting 2021

2022

2023

2024

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Totaal

Inci-denteel

Struc-tureel

Programma Bestuur en ondersteuning

-3.127

-

-3.127

-2.724

-

-2.724

-2.716

-

-2.716

-2.708

-

-2.708

Programma Veiligheid

-4.354

-

-4.354

-4.363

-

-4.363

-4.362

-

-4.362

-4.362

-

-4.362

Programma Verkeer en vervoer

-5.523

-

-5.523

-5.925

-

-5.925

-6.026

-

-6.026

-7.830

-1.800

-6.030

Programma Economie

-1.032

-

-1.032

-991

-

-991

-998

-

-998

-996

-

-996

Programma Onderwijs

-5.815

-366

-5.449

-5.910

-

-5.910

-5.936

-

-5.936

-6.304

-

-6.304

Programma Sport, cultuur en recreatie

-10.115

-191

-9.924

-10.252

-50

-10.202

-10.190

-50

-10.140

-9.983

-

-9.983

Programma Sociaal domein

-40.189

-132

-40.057

-39.338

-50

-39.288

-39.023

-

-39.023

-38.892

-

-38.892

Programma Duurzaamheid

-875

-360

-515

-539

-

-539

-578

-

-578

-575

-

-575

Programma VROSV

-1.051

416

-1.467

-1.025

352

-1.377

-955

420

-1.375

-955

420

-1.375

Totaal programma's

-72.081

-633

-71.448

-71.066

252

-71.318

-70.785

370

-71.155

-72.605

-1.380

-71.225

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

82.148

-

82.148

81.982

-

81.982

81.863

-

81.863

81.504

-

81.504

Overzicht Overhead

-11.298

-16

-11.282

-10.836

-16

-10.820

-10.726

-15

-10.711

-10.634

-15

-10.619

Bedrag Onvoorzien

-100

-

-100

-100

-

-100

-100

-

-100

-100

-

-100

Mutaties reserves

676

604

72

154

38

116

-242

-359

117

1.523

1.391

132

Totaal

-654

-45

-609

135

274

-139

9

-4

13

-313

-4

-309