Verschillenanalyse

In onderstaand overzicht is aangegeven hoe de resultaten van de begroting 2021 zich verhouden tot de resultaten zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2020 na wijziging (tot en met augustus 2020).

Resultaat (bedragen x € 1.000; - = meer lasten dan baten)

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

Verschil

Programma Bestuur en ondersteuning

-2.751

-3.127

376

Programma Veiligheid

-4.458

-4.354

-104

Programma Verkeer en vervoer

-5.345

-5.523

179

Programma Economie

-1.017

-1.032

15

Programma Onderwijs

-5.972

-5.815

-157

Programma Sport, cultuur en recreatie

-10.580

-10.115

-465

Programma Sociaal domein

-38.218

-40.189

1.971

Programma Duurzaamheid

-1.153

-875

-278

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-2.165

-1.051

-1.115

Totaal programma's

-71.660

-72.081

421

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

106.781

82.148

24.633

Overzicht Overhead

-11.648

-11.298

-350

Bedrag heffing Vennootschapsbelasting

-

-

-

Bedrag Onvoorzien

-100

-100

-

Totaal resultaat

23.373

-1.330

24.704

Hieronder worden de verschillen van enkele programma's nader toegelicht. Het gaat hier vooral om de bijstellingen die in de loop van 2020 incidenteel waren en daarom een verschil opleveren ten opzichte van 2021. Structurele bijstelling zijn in het programmaplan nader toegelicht.

Programma Sport, cultuur en recreatie:
In de bijgestelde begroting 2020 is uit het jaarrekeningresultaat 2019 een bedrag van € 102.000 toegevoegd aan het budget voor de uitvoering van het erfgoedbeleid. Daarnaast is in bovengenoemde cijfers nog sprake van een bedrag van € 300.000 voor de organisatie van het evenement 'Nederland staat op tegen kanker'. Dit wordt overigens in de Turap 2020 grotendeels weer afgeraamd, omdat het evenement niet door kon gaan.

Programma Sociaal Domein:

Voor een toelichting op het programma Sociaal Domein wordt verwezen naar de financiële toelichting in het programmaplan.

Programma Duurzaamheid:
De bijgestelde begroting 2020 bevat incidentele middelen voor de Regionale Energiestrategieën (RES- middelen) en voor de Transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten (vanuit het gemeentefonds). Daarnaast zijn middelen aan de Duurzaamheidsreserve onttrokken ter dekking van de in 2020 opgepakte projecten.

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing:
De verschillen worden enerzijds veroorzaakt door de beschikbaar gestelde onderzoeksbudgetten in het kader van mobiliteit en parkeren. Anderzijds is er een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de voorbereiding op de omgevingswet.

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen:
Het verschil op de algemene dekkingsmiddelen komt hoofdzakelijk voort uit de ontvangen middelen uit de verkoop van de aandelen van Eneco. Er is een bedrag van ca. € 27,6 mln. ontvangen. Overige bijstellingen betreffen het gemeentefonds dat jaarlijks fluctueert.