Voor de stad

In 2020 hebben we als gemeente door de enorme impact van de Coronacrisis onze agenda flink moeten bijstellen. Niettemin houden we vast aan onze ambities. Gorinchem moet vooruit. Juist nu. Velen van u hebben forse tegenslagen moeten verwerken. Wij hebben veel waardering voor de veerkracht die u heeft getoond en de niet aflatende bereidheid om met ons samen te werken en mee te denken. We hebben als gemeente goed kunnen omschakelen naar digitaal samenwerken. Dat kent zijn beperkingen, maar ook mogelijkheden. We vertrouwen er daarom op dat we in 2021 samen weer verder bouwen aan onze stad. We doen dat voortvarend en innovatief met een scherp oog voor de financiële situatie van onze gemeente. Dat betekent dat we niet alleen investeren in belangrijke thema’s als duurzaamheid, mobiliteit, sociaal domein en onderwijs, maar tegelijk de schuldenpositie van de gemeente duurzaam afbouwen. In deze begroting vindt u de beleidsmatige vertaling en financiële doorkijk van het collegeprogramma Gorcums Akkoord.

Mobiliteit
Na de vaststelling van de mobiliteitsvisie in 2020 is ook het daaruit voortkomende maatregelenpakket vastgesteld. Dat betekent dat we zijn gestart met de uitvoering van de visie. In 2021 treffen we onder andere voorbereidingen voor een uitbreiding van parkeergarage Kweeklust, ontwerpen we en bereiden we fase 2 voor van de herinrichting van de Banneweg en doen we onderzoek naar verbeteringen van fietsroutes in Gorinchem.

Duurzaamheid
We zetten wederom ambitieuze stappen voor een duurzame stad Gorinchem. Samen werken we aan beleid en concrete projecten voor een energieneutrale, klimaatbestendige en natuurvriendelijke stad. Zo vergroten we de leefbaarheid in Gorinchem en nemen we onze verantwoordelijkheid in het regionaal uitvoeren van het Klimaatakkoord.

Stedelijke ontwikkeling
In stadsdebatten werken we samen met de stad aan de nieuwe Omgevingsvisie Gorinchem 2050 die in 2021 wordt vastgesteld. We stellen ons de vraag hoe een gezonde en vitale stad in 2050 eruit ziet en welke stappen we hiervoor samen gaan zetten. De invoering van de Omgevingswet, die per 1 januari 2022 ingaat, wordt voorbereid. Deze wet betekent een grote verandering in werkwijze en procedures voor vergunningen en bestemmingsplannen.

De binnenstedelijke groei gaat de komende jaren plaats vinden in de Vleugels van de Stad. Vanaf de Lingeoevers tot aan de oevers van het Kanaal van Steenenhoek moet een kleurrijk stedelijk transformatiegebied ontstaan met een stoer en eigenzinnig karakter. In 2021 wordt het totale ontwikkelplan en het eerste deelplan voor de Arkelsedijk gemaakt, zodat met de bouw van een diversiteit aan woningen, bedrijven en oeverontwikkeling van de Linge in 2022 gestart kan worden.

We gaan door met verbeteren van de verblijfskwaliteit van de binnenstad. Met als doel een gezonde en sterke Binnenstad die toekomstbestendig is.

De verbetering van de kwaliteit van Gorinchem Noord heeft onze aandacht. Voorbereidingen voor de realisatie van het innovatieve en duurzame regionale bedrijventerrein Groote Haar worden voortgezet en er wordt onder andere gewerkt aan de Regionale Beroepen- en Innovatiecampus.

Veiligheid
Gorcumers moeten zich veilig voelen op straat, bij de sportvereniging, op school en zeker ook thuis. Dat gevoel van veiligheid is waar we als gemeente met onze (veiligheids)partners, ondernemers en inwoners hard aan blijven werken. Met elkaar zorgen we ervoor dat veiligheid en leefbaarheid in Gorinchem ook in 2021 een stevige plek inneemt. Dit doen we door uitvoering te geven aan de prioriteiten uit het Veiligheidsplan en VTH-beleidsplan, zoals wijkveiligheid, zorg en veiligheid, sociale stabiliteit, veilig uitgaan & evenementen, maar ook de aanpak van adresfraude, overlast drugs(handel) op straat en ondermijning.

Onderwijs
In 2021 werken we aan een impuls voor het onderwijs. De Regionale Beroepen en Innovatiecampus (RBIC) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het gewenste innovatieve klimaat in onderwijsstad Gorinchem en de regio. Het Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC) is een belangrijk onderdeel van de RBIC. Het is de plek én het programma waarin de scholen in Gorinchem en omgeving daadwerkelijk de samenwerking aangaan om economie, arbeidsmarkt, ondernemers en onderwijs te verbinden en te versterken. In 2021 worden de plannen voor het IAC en de RBIC uitgewerkt en wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek, een belangrijk onderdeel van de eerste fase van de RBIC. Daarnaast start de bouw van een nieuwe grote sporthal bij het Fortes Lyceum, waar uiteindelijk de leerlingen van de school en - na schooltijd - ook Gymnastiekvereniging OKK gaan sporten.

Sociaal Domein
Samen met onze partners in de stad werken we aan de uitwerking van de strategische doelen uit het Integraal Sociaal beleid. Naast deze werkzaamheden geven we een extra impuls aan de transformatie door extra in te zetten op vroegsignalering, wijkgericht werken, investeren in welzijnsfunctie, integrale aanpak schulden, taalvaardigheid en werkzoekenden aan het werk helpen. Door in te zetten op deze kansen, krijgen we inwoners met ondersteuningsbehoefte(n) eerder in beeld, kijken we breder naar de leefdomeinen die bijdragen aan de gezondheid en het geluk van onze inwoners en voorkomen we dat een opstapeling van problemen plaatsvindt.

Cultuur en erfgoed
De coronacrisis raakt onze plannen voor cultuur. In deze bijzondere tijd ligt onze prioriteit bij het zo goed mogelijk faciliteren van de culturele infrastructuur en om kansen te creëren voor het aanbieden van een cultuurprogramma in aangepaste vorm.

De Gorcumse geschiedenis en erfgoed vormen de basis voor de identiteit van Gorinchem. Eind 2020 is het aanwijzingstraject voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden gestart en dit loopt door in 2021. Eigenaren van panden en zakelijk gerechtigden worden tijdens de procedure uitgenodigd voor een (digitale) informatieavond en kunnen op de voorgenomen aanschrijving reageren. In het eerste kwartaal 2021 volgt er bestuurlijke besluitvorming over de positionering van erfgoed in de organisatie, inclusief eventuele uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.

Afvalstoffenbeleid
Sinds 2016 constateren we dat er minder restafval wordt aangeboden en dat er betere afvalscheiding plaatsvindt, maar de resultaten blijven achter op de landelijke ambitie van maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020. Er wordt een projectplan opgesteld om te komen tot een nieuw grondstoffenbeleid. In het voorjaar van 2021 wordt het nieuwe beleid vastgesteld. Hiermee beogen we een andere wijze van inzamelen van afval, in combinatie met een intensievere preventie c.q. voorlichting, en zullen de verwerkingskosten naar verwachting beter beheerst kunnen worden en de resultaten op het gebied van circulaire economie fors verbeteren. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen van Rijksoverheid om 100% circulair en duurzaam te zijn in 2050.

Organisatieontwikkeling

De COVID-crisis raakt ook de gemeentelijke organisatie. Zowel de capaciteit als de mogelijkheden om samen te werken met de stad zijn erdoor beperkt. Niettemin willen we stappen blijven zetten in een ontwikkeling naar een organisatie die van buiten naar binnen met u samen werkt en meedenkt. Wij vertrouwen erop dat u dat ook zo ervaart en hopen van u het vertrouwen te krijgen dat wij voortdurend blijven inzetten op verbetering.

Gorinchem, 13 oktober 2020
Het college van burgemeester en wethouders